Privacy Policy


In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om deze webshop te laten werken en om de veiligheid te bevorderen.

Cookies
Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst). Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van van onze webshop of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser en de Flash-instellingen.

Verzamelen
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:
  • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar deze webshop;
  • van kopers kunnen wij IP-adressen, e-mail adressen, telefoonnummers en NAW-gegevens verzamelen.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
  • het leveren van onze diensten, waaronder de verkoop en het verzenden van producten;
  • het bevorderen van een veilige internetomgeving;
  • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
  • het meten van de belangstelling voor onze producten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
  • het informeren van gebruikers over producten;
  • indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van de nieuwsbrief;
  • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Indien wij worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Gebruik van informatie van van deze webshop
U mag informatie die u op deze website gevonden heeft alleen gebruiken voor privédoeleinden. Daarnaast mag er op geen enkele wijze misbruik worden gemaakt van de verkregen informatie.

Toegang, wijzigen en verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw ‘Mijn Account'. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support op [email protected] voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op www.insectenbestrijden.nl, tenzij wij op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking; wij kunnen echter niets garanderen.

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar [email protected]. Dit privacybeleid is aangepast op 26-11-2010.